க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

Chola Bronzes

Job Thomas

பக்கங்கள் : 276
Hardbound
ISBN 978-93-82394-35-8
விலை: ரூ. 650 + அஞ்சல் செலவு

Chola bronzes are part of the artistic heritage of
the world; no museum can consider its collection
complete unless it has one of them. This book
focusses on the images that once graced the
Svetaranyesvara Temple at Tiruvenkadu. Consi
dered the classics of the Chola style, several of
the images were gifts of Rajaraja Chola I and his
queens.

The history of the Chola dynasty provides information
on the political, social and religious
condition of those times and about the nature of
patronage to art, architecture and the performing
arts.

The long-unsolved puzzle, “What happened to
the Chola bronzes after the Cholas?” is explained
taking into consideration the socio-political
developments in Tamil Nadu after the collapse
of the dynasty. The author argues that the bronzes
were dispersed rather than destroyed as long
believed.

Discussion on the recently returned images from
the Sarabhai Gallery, Ahmedabad, disputes
popular assumptions about their identity and
the date of those images.
This sumptuous volume illustrated with 87
plates and 18 line drawings comprehensively
deals with the historical, aesthetic and iconographic
aspects of the Chola bronzes.
Some excellent examples of Chola bronzes from
the museums in the US and the UK are also
included in this volume to provide a broader
discussion.