க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

காகிதப் பாவைகள்

ஆர். பானுமதி

பக்கங்கள் : 92
ISBN 978-93-82394-33-4
விலை: ரூ. 250 + அஞ்சல் செலவு

பாவைகள் கதைகள் சொல்லும் ஒரு வடிவம்.
இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள படங்கள் மற்றும் விளக்கங்களைப்
பின்பற்றி, ஒவ்வொரு வரை படத்துக்கும் வண்ணம் தீட்டி,
வெட்டி, ஒட்டிக் காகிதப் பாவைகளை எளிய
முறையில் உருவாக்கலாம்.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க