க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

காகிதப் பாவைகள்
Paper Puppets

ஆர். பானுமதி
R. Bhanumathi

பக்கங்கள் : 92


(Bilingual in English and Tamil)

Size 11" x 8.5"

Price Rs 250 + postal charges

Pages 92

ISBN 978-93-82394-33-4
விலை: ரூ. 250 + அஞ்சல் செலவு

பாவைகள் கதைகள் சொல்லும் ஒரு வடிவம்.
இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள படங்கள் மற்றும் விளக்கங்களைப்
பின்பற்றி, ஒவ்வொரு வரை படத்துக்கும் வண்ணம் தீட்டி,
வெட்டி, ஒட்டிக் காகிதப் பாவைகளை எளிய
முறையில் உருவாக்கலாம்.

__________________________________________________

This book aims to teach making simple paper puppets using the patterns given after colouring, cutting and pasting.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க