க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

காற்று, மணல், நட்சத்திரங்கள்

அந்த்வான் து செந்த்-எக்சுபெரி
பிரஞ்சிலிருந்து தமிழில்
வெ. ஸ்ரீராம்

2017
பக்கங்கள் : 176
ISBN 978-93-82394-23-5
விலை: ரூ. 190 + அஞ்சல் செலவு

“ ...விமானம் என்று ஒன்று இருந்திருக்காவிட்டால், செந்த்-எக்சுபெரி
அதைக் கண்டுபிடித்திருப்பார்... பனிப்பொழிவுகளும், புயல்களும், பயங்கμ
இμவுகளுடன் சற்றுப் புனிதத் தன்மையும் சேர்ந்திருந்த வானத்தின்
கன்னிமையை ஆர்வமும் துடிப்பும் கொண்ட இந்த இளைஞருக்கு விமானம்
புலப்படுத்தியது. அதுவே அவருடைய படைப்பாற்றலுக்கு உத்வேகம்
அளித்து, அவருடைய ஆன்மாவின் மலர்ச்சியைத் துரிதப்படுத்தியது.”
செந்த்-எக்சுபெரியின் மிகப் பிμபலமான ‘குட்டி இளவμசன்’ படைப்பின்
ஊற்றுக்கண்ணை இந்த நாவலில் காணலாம்.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க