க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

மால்குடி மனிதர்கள்

ஆர். கே. நாராயண்
(தமிழில் நாகேஸ்வரி அண்ணாமலை)

(ஆர். கே. நாராயணின் Malgudi Days
சிறுகதைத் தொகுப்பின் மொழிபெயர்ப்பு)

First Edition: January 2019
பக்கங்கள் : 368
ISBN 978-93-82394-40-2
விலை: ரூ. 395 + அஞ்சல் செலவு

நம் கலாச்சாராத்தில் நம்மை நாமே கேலியாகப்
பார்த்துச் சிரித்துக்கொள்ளும் சூழ்நிலைகள் ஏராளம்...
கலாச்சார முடிச்சுகளை நாராயண் கதைகள்
சிரித்துக்கொண்டே இறுக்கும், பின்னர் அவற்றை
ஆர்ப்பாட்டமில்லாமல் அவிழ்க்கும்.
நம்மிடமிருந்து விலகி நின்று நம்மையே கேலியாகப்
பார்த்துக்கொள்ள ஒருவகைச் சிந்தனைத் திறன்
வேண்டும். நாராயண் கதைகள் தமிழில் வருவது நம்
இலக்கியக் கல்விக்கு ஒரு உதவி.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க