புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள் திருமதி உமாசங்கரி எழுதி, க்ரியா ராமகிருஷ்ணனின் மேற்பார்வையில் ” மெச்சியுனை: தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள்” என்ற போட்டோ ஸ்டோரி புத்தகம்" /> புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள் திருமதி உமாசங்கரி எழுதி, க்ரியா ராமகிருஷ்ணனின் மேற்பார்வையில் ” மெச்சியுனை: தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள்” என்ற போட்டோ ஸ்டோரி புத்தகம்"/> புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள் திருமதி உமாசங்கரி எழுதி, க்ரியா ராமகிருஷ்ணனின் மேற்பார்வையில் ” மெச்சியுனை: தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள்” என்ற போட்டோ ஸ்டோரி புத்தகம்" />

க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

மெச்சியுனை

தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள்

All Color on art paper
பக்கங்கள் : 80

Hard Cover
ISBN 000000
விலை: ரூ. 150 + அஞ்சல் செலவு

புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்
தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள் திருமதி உமாசங்கரி எழுதி
, க்ரியா
ராமகிருஷ்ணனின் மேற்பார்வையில் ” மெச்சியுனை: தி. ஜானகிராமனைப் பற்றி அவரது மகள்”
என்ற போட்டோ ஸ்டோரி புத்தகம்

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.