க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

Essays in Folklore Theory and Method, Alan Dundes

Essays in Folklore Theory and Method

Alan Dundes

1990
ISBN 81-85602-54-9
Price: Rs. 120 + Postage

Comprises eight essays that assess and discuss diverse methods and techniques for analysing folkloristic data and offers students a perspective beyond regional limitations. The essays were published in various journals and grew out of the author’s response as member of Faculty to the workshops in folkloristics in India.

Back to publications Buy this

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.