க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி, S.Ramakrishnan

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி

(தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்) விரிவாக்கித் திருத்திய மூன்றாம் பதிப்பு

3 rd
பக்கங்கள் : 1344
Soft bound
ISBN 978-93-82394-52-5
விலை: ரூ. 895 + அஞ்சல் செலவு

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி

அகராதி விலை : ரூ. 895

 (தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்) விரிவாக்கித் திருத்திய மூன்றாம் பதிப்பு

பக்கங்கள் 1344

புதிய அம்சங்கள்

திருநர் வழக்குச் சொற்கள்

தொடர்புச் சொற்கள்

பெரிய அளவில் (18.5 செ.மீ. - 24 செ.மீ.)

23800 தலைச்சொற்கள்

2632 இலங்கைத் தமிழ் வழக்குச் சொற்கள்

40130 எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள்

311 படங்கள்

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.