க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

மனிதர்கள் , நா. கிருஷ்ணமூர்த்தி

மனிதர்கள்

நா. கிருஷ்ணமூர்த்தி

1st Edition
soft
ISBN 978-93-82394-59-4
Price: Rs. 160 + Postage

மனித சமூகத்தில் அநேகம் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பினும் வாழ்வின் அடிப்படை குணாதிசயங்கள், மதிப்பீடுகள், அவ்வளவாக மாறவில்லை என்றே சொல்ல வேண்டும். இக்குணாதிசயங்களை, மதிப்பீடுகளைப் புரிந்துகொள்கிற கலைஞன், வாழ்வின் சாராம்சத்தைப் புரிந்துகொண்டவன் ஆகிறான். அவனது சிருஷ்டிகள் உயிர்த்துடிப்பும் அர்த்த புஷ்டியும் நிரம்பப்பெறுகின்றன. அவை சமகாலத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் மனித பரம்பரைக்கே உரியனவாய் ஸ்தாபிதம் பெறுகின்றன.


ஐராவதம் ஆர். சுவாமிநாதன்

‘கோணல்கள்’ தொகுப்பின் முன்னுரையில்

Back to publications Buy this

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.