பரிந்துரை

க்ரியா அகராதியைத் தொடர்ந்து விரிவாக்கும், செம்மைப்படுத்தும் திட்டத்தில் அனைவரும் பங்கேற்கலாம்.

பரிந்துரைக்கும் சொல்


MP3 file Upto 5 MB


Image file Upto 5 MB

இதை எங்கே படித்தீர்கள்? எங்கே கேட்டீர்கள்?

இந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்துவது யார்?

CAPTCHA Image

அண்மை வெளியீடுகள்

குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான / கருத்துக்கான வழக்கில் உள்ள தமிழ்ச் சொல்

Object Image

இது கொல்லர் பட்டறையில் இருக்கும். காய்ச்சிய இரும்பை இதன் மீது வைத்துச் சம்மட்டியால் அடிப்பார்கள்.

CAPTCHA Image  

Object Image

இது பட்டறையில் இருக்கும். இதன் வாய்ப் பகுதியில் உலோகப் பொருட்களை வைத்து இறுக்கி, அறுக்கவோ, தட்டவோ செய்வார்கள்.

CAPTCHA Image  

பொறுப்புரை (Disclaimer)
உங்களைக் குறித்த தகவல்கள், எங்கள் இணையதளத்தில் இடம்பெறாது. கூடுதல் தகவல்கள் எங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால் உங்களுடன் தொடர்புகொள்ளவே இந்தத் தகவல்கள் பயன்படும். நீங்கள் கணிசமான சொற்களைத் தந்து உதவினால், நீங்கள் விரும்பினால் மட்டுமே 'தகவல்கள் அதிகம் அளித்தவர்' என்ற பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவீர்கள். மற்றபடி, இந்தத் தகவல்கள் எந்த மின்னஞ்சல் பட்டியலிலும் இடம்பெறாது.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.