நீங்கள் செலுத்த விரும்பும் சந்தாவைக் கீழே தரப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து தேர்ந்தெடுங்கள். சந்தாதாரர் ஆவதன் மூலம் க்ரியா அகராதியகத்தில் உறுப்பினர் ஆகி, க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதியைத் தொடர்ந்து விரிவாக்குவதில் பங்கேற்கலாம்.

Welcome. Choose your subscription. As a subscriber you automatically become a member of the Cre-A: akaratiyakam. This lets you participate in expanding the Cre-A: Dictionary of Contemporary Tamil..

ஏற்கனவே பயனாளி என்றால் நுழைக / Already a user? Login

சந்தா விவரம் (கீழ்க்கண்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்யவும்).

First Year / முதல் வருடம்

INDIA Rs.600
Other countries US $22

INDIA Rs.500
Other countries US $15

இணையப் பதிப்பு மட்டும்
Access to online edition only

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.