தமிழ் வினைச்சொற்களின் வடிவங்கள்

A Handbook of Tamil Verbal Conjugation. Cover and Prelims.

Acknowledgements

Tamil Verb Pattern

A Sample Table with English Equivalents

Appendix 1 - Weak and Strong Verbs

Appendix 2 - Irregular Verbs

Appendix 3 - Verbs with Tense Suffixes

369 Verbs

அசை1; அசை2; அடக்கு; அடங்கு; அடி; அடுக்கு; அடை1; அடை2; அமுக்கு; அமை1; அமை2; அவிழ்1; அவிழ2; அழி1; அழி2; அழு; அள்ளு; அள; அறி; அறு; அறை; அனுப்பு

ஆக்கு; ஆகு; ஆட்டு; ஆடு; இடி1; இடி2; இரு; இழு; இற; இறக்கு; இறங்கு; இனி

உட்கார் உடை1; உடை2; உண்டாக்கு; உண்டாகு; உதவு; உதறு; உதை; உருட்டு; உருள்

ஊது; ஊற்று; ஊறு

எடு; எண்ணு; எரி1; எரி2; எழுது; எறி

ஏமாற்று; ஏமாறு; ஏற்று; ஏறு

ஒட்டு; ஒடி1; ஒடி2; ஒதுக்கு; ஒதுங்கு; ஒழி1; ஒழி2

ஓட்டு; ஓடு

கச; கசக்கு; கசங்கு; கசி; கட்டு; கடி; கத்து; கரி; கரை1; கரை2; கல்; கல; கலக்கு; கலங்கு; கலை1; கலை2; கவனி; கவிழ்1; கவிழ்2; கழல்; கழற்று; கழி1; கழி2; கழுவு; கற

காட்டு; காண்; காய்1; காய்2

கிடை; கிழி1; கிழி2; கிள்ளு

குடி; குத்து; குதி; குலுக்கு; குலுங்கு; குலை1; குலை2; குழப்பு; குழம்பு; குளி; குளிர்; குறி; குறை1; குறை2; குனி

கூசு; கூட்டு; கூடு; கூப்பிடு; கெடு1; கெடு2

கேள்

கொஞ்சு; கொட்டு; கொடு; கொதி; கொல்; கொள்

சந்தி; சம்பாதி; சம்மதி; சமாளி; சமை; சறுக்கு

சா; சாப்பிடு; சாய்1; சாய்2

சிரி

சீவு

சுடு; சும; சுருக்கு; சுருங்கு; சுருட்டு; சுருள்; சுழல்; சுழற்று; சுழி; சுற்று

செய்; செல்; செலுத்து

சேர்1; சேர2

சொல்

தட்டு; தடவு; தடு; தப்பு; தயங்கு; தவி; தவிர்; தள்ளு

தா; தாக்கு; தாங்கு; தாவு

திட்டு; திரி1; திரி2; திருகு; திருடு; திருத்து; திருந்து; திருப்பு; திரும்பு; திற; தின்

தீர்1; தீர்2

துடை; துணி; துப்பு; தும்மு; துரத்து; துவர்; துவை; துள்ளு; துளை

தூக்கு; தூங்கு

தெரி; தெரிவி; தெளி1; தெளி2

தேக்கு; தேங்கு; தேடு; தேய்1; தேய2; தேறு

தை

தொங்கு; தொடு; தொலை1; தொலை2

தோண்டு; தோல்; தோன்று

நகர்; நகர்த்து; நசுக்கு; நசுங்கு; நட; நடத்து; நடி; நடு; நடுங்கு; நம்பு; நறுக்கு; நனை1; நனை2

நிமிர்; நிரப்பு; நிரம்பு; நில்; நிலை; நிறுத்து; நினை

நீக்கு; நீங்கு; நீட்டு

நுழை1; நுழை2

நெய்; நெரி1; நெரி2; நெருங்கு; நெளி1; நெளி2

நேர்

நொண்டு; நொறுக்கு; நொறுங்கு

நோண்டு

பசி; படி1; படி2; படு1; படு2; படுத்து; பண்ணு; பதுங்கு; பய; பரப்பு; பரவு; பழக்கு; பழகு; பழு; பற; பறி

பாடு; பாய்; பாய்ச்சு; பார்

பிசை; பிடி; பிடுங்கு; பிதுக்கு; பிய்1; பிய2; பிரி1; பிரி2 பிழி; பிள; பிற; பின்னு

புகு; புதை1; புதை2; புரட்டு; புரள்; புரி; புறப்படு

பூ; பூசு; பூட்டு

பெய்; பெருக்கு; பெருகு; பெறு

பேசு

பொங்கு; பொறு

போ; போடு

மடக்கு; மடங்கு; மயக்கு; மயங்கு; மற; மறு; மறை1; மறை2

மாட்டு; மாற்று; மாறு

மிதி; மிரட்டு; மிரள்; மின்னு

மீறு

முட்டு; முடி1; முடி2; முளை; முற்று; முறுக்கு

மூடு

மெல்

மொள்

மோது

யோசி

ரசி

வகு; வசி; வடி1; வடி2; வதக்கு; வதங்கு; வரவேல்; வருந்து; வரை; வலி; வழி1; வழி2; வளர1; வளர2; வளை1; வளை2; வறு

வா; வாங்கு; வாட்டு; வாடு

விடு; விரட்டு; விரி1; விரி2; விரும்பு; விரை; வில்; விலக்கு; விலகு; விழி; விழு; விழுங்கு; விளக்கு; விளங்கு; விளை

வீசு

வெட்டு; வெடி; வெல்; வெறு

வே; வேண்டு

வை

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.