க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

ZEN: Awakening To Your Original Face, AMA Samy

ZEN: Awakening To Your Original Face

AMA Samy

2005
Pages : 236
ISBN 978-81-85602-86-8
Price: Rs. 350 + Postage

In this new book, AMA Samy describes the essential dimensions of Awakening. “Awakening is itself beyond discursive explanations and descriptions. But without language and understanding, the experience of Awakening will be lost like water poured on desert sands. Language and understanding are necessary to articulate one’s experience, to deepen it and to realize it–to make it real and actual.”

This book is a testament to the many years of teaching Zen by the master: illumining, provocative and challenging. It complements the teishos (dharma talks in the Zen tradition) of his earlier publication, Zen Heart, Zen Mind: The Teachings of Zen Master AMA Samy (Cre-A: 2002).

Back to publications Buy this

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.