க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

Social Dimensions of Modern Tamil, E Annamalai

Social Dimensions of Modern Tamil

E. Annamalai

1 st edition
Pages : 196
(23 cm x 15 cm) Hardcover
ISBN 978-81-85602-66-0
Price: Rs. 450 + Postage

Contents
• Purification • Simplification • Diglossic Convergence • Style Variation • Social Variation • Standardisation of Speech • Mixing English • Scientific Register • Anglicisation • Modernisation: Model • Modernisation: Process • Political Role

Back to publications Buy this

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.