க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

காகிதப் பாவைகள், ஆர் பானுமதி

காகிதப் பாவைகள்

கைவினை
ஆர். பானுமதி

2018
பக்கங்கள் : 92


(Bilingual in English and Tamil)

Size 11
ISBN 978-93-82394-33-4
விலை: ரூ. 250 + அஞ்சல் செலவு

பாவைகள் கதைகள் சொல்லும் ஒரு வடிவம்.

இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள படங்கள் மற்றும் விளக்கங்களைப்
பின்பற்றி, ஒவ்வொரு வரை படத்துக்கும் வண்ணம் தீட்டி,
வெட்டி, ஒட்டிக் காகிதப் பாவைகளை எளிய
முறையில் உருவாக்கலாம்This book aims to teach making simple paper puppets using the patterns given after colouring, cutting and pasting.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.